Polityka Prywatności | 110 lat I LO w Brzozowie

Polityka Prywatności

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników „Zjazdu z okazji 110 lecia I Liceum Ogólnokształcącego w Brzozowie” w dniach 20-21 września 2019r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO” informujemy że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku organizacją „Zjazdu z okazji 110 lecia I Liceum Ogólnokształcącego w Brzozowie” w dniach 20-21 września 2019r. jest Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Brzozowie,
  - adres: ul. W. Pańki 2, 36-200 Brzozów,
  - telefon: (+48) 013 43 41 774,
  - e-mail: [email protected];

 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w następującej formie:
  - za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres e-mail: [email protected] lub [email protected]

 3. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych oraz zakres danych

  Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia oraz dokonania rozliczeń finansowych „Zjazdu z okazji 110 lecia I Liceum Ogólnokształcącego w Brzozowie” zwanego dalej „Zjazdem”.

  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda, który wynika z przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. „a” Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO).

  Administrator będzie przetwarzał Państwa dane w zakresie: imienia, nazwiska, nazwiska panieńskiego, adresu email lub numeru telefonu ponadto w związku z dokonywaniem przez Państwo opłat Administrator może przetwarzać dane dot. adresu, nr konta bankowego (dane uzyskane z Podkarpackiego Banku Spółdzielczego obsługującego konto wskazane do przelewów) a w zakresie dokumentowania obchodów uroczystości w tym kreowania pozytywnego wizerunku szkoły i jej promocji Administrator może przetwarzać również Państwa wizerunek. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na przetwarzanie, którego dokonano przed jej wycofaniem np. publikacja wizerunku w folderach, fotoalbumach, mediach społecznościowych, relacjach radiowych telewizyjnych. Wycofanie zgody można dokonać kontaktując się z Administratorem osobiście, przesyłając wypełniony formularz na adres podany w pkt.2 lub elektronicznie.

 4. Odbiorcy danych osobowych

  Administrator nie planuje udostępniania Państwa danych osobowych. Odbiorcami Państwa danych osobowych w przypadkach szczególnych mogą być podmioty uprawnione na podstawie prawa jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, bankową. Państwa dane w zakresie wizerunku mogą być upubliczniane na stronie internetowej (https://lobrzozow.edupage.org/, 110lat.lobrzozow.pl, www.facebook.com w gazetkach szkolnych, tablicach informacyjnych, ulotkach, fotoalbumie lub relacjach radiowych, telewizyjnych.

 5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych

  Administrator nie planuje przekazywać Państwa danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein) lub do organizacji międzynarodowych mających siedzibę w państwie trzecim.

 6. Czas, przez który dane osobowe będą przetwarzane

  Państwa dane osobowe podane poprzez formularz zgłoszeniowy będą przetwarzane przez czas niezbędny do zorganizowania, przeprowadzenia oraz dokonania rozliczeń finansowych „Zjazdu z okazji 110 lecia I Liceum Ogólnokształcącego w Brzozowie” a po tym okresie zostaną fizyczne zniszczone.

 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, przysługują Państwu następujące uprawnienia:

  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
   - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   - wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
   - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
   - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
   - kwestionujecie Państwo prawidłowość danych osobowych,
   - przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiacie się Państwo usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
   - Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale są Państwu potrzebne do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
   - wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  5. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   - zaistnieją przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
   - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Państwa interesy lub podstawowe prawa i wolności wymagające ochrony danych osobowych.

  W przypadku skorzystania z powyższych praw prosimy o przesłanie stosownego żądania do Administratora danych osobowych na adres podany na wstępie, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.

 8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji ww. czynności przetwarzania,jestdobrowolne, jednak niezbędne w celu przyjęcia Państwa zgłoszenia do uczestnictwa w „Zjeździe”. W przypadku niepodania danych nie będą Państwo mogli złożyć zgłoszenia udziału a tym samym uczestniczyć w „Zjeździe”. Brak zgody na przetwarzanie danych w zakresie wizerunku nie wpływa na uczestniczenie w „Zjeździe” za wyjątkiem występowania na zdjęciach umożliwiających jednoznaczną identyfikację. Powyższe nie dotyczy zdjęć grupowych gdzie występujecie Państwo jako jeden z wielu elementów fotografowanego obszaru lub w przypadkach nie umożliwiających identyfikacji. Odmowa podania danych kontaktowych adresu email lub nr telefonu uniemożliwi Administratorowi nawiązanie kontaktu w celu potwierdzenia uczestnictwa lub przekazania informacji organizacyjnych.

 9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą poddane profilowaniu.

 11. Ponadto informuje się uczestników „Zjazdu”, że Administrator prowadzi monitoring TV obiektu szkoły, ciągów komunikacyjnych oraz terenu przyległego wobec powyższego osoby uczestniczące w uroczystościach w szkole, spotkaniach w klasach mogą być zarejestrowane w systemie monitoringu. Podstawą stosowania monitoringu jest art. 108 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.). Ze szczegółową klauzulą informacyjną dotyczącą stosowanego monitoringu można zapoznać się na stronie internetowej https://lobrzozow.edupage.org/a/rodo, na tablicach ogłoszeń w budynku szkoły oraz w sekretariacie.

Profesorowie